Wyzwanie:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu SOPHUS w obiektach klienta.
 • Wyznaczenie oraz obserwacja stref wrażliwych. Bezzwłoczna reakcja w przypadku zauważenia ustalonych zjawisk niepożądanych.
 • Uruchomienie systemu SOPHUS w miejscach trudno dostępnych.
 • Wdrażane rozwiązanie ma uzupełnić lub zastąpić dotychczas wykorzystywane tradycyjne obowiązki służbowe wybranych pracowników, znacząco podnosząc skuteczność i efektywność pracy ludzkiej oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do zarządzania obiektem.
 • Zbieranie informacji na temat zdefiniowanych procesów w obiekcie Klienta w celu ich usprawnienia poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości i poprawę efektywności pracy.
 • Dbanie o bezpieczeństwo osób oraz mienia na terenie obiektu.
 • Praca w trybie 24/7.

Rozwiązanie:

 • Zamontowanie i uruchomienie dedykowanych IMVD na terenie obiektów Klienta.
 • W przypadku braku zasilania wdrożenie rozwiązania AKUBOX.
 • W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury wdrożenie rozwiązania SOPHUS MAST.
 • W przypadku istniejącego systemu monitoringu CCTV przyłączenie do systemu SOPHUS obecnych kamer działających na terenie obiektu.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne i wideoanalityczne.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Uruchomiono system automatycznego powiadamiania poprzez SMS, MMS i/lub e-mail dla wyznaczonych pracowników o alertach z algorytmów wideodetekcyjnych.
 • Uruchomiono automaty alarmowe dla Patroli Interwencyjnych.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

Korzyści:

 • Osiągnięcie poziomu wiedzy na temat procesów zachodzących w obiektach na poziomie dotychczas niedostępnym.
 • Uzupełnienie pracy ludzi, bądź jej zastąpienie pracą systemu znacząco podniosło efektywność prac i potwierdziło 100% skuteczność systemu.
 • Atrakcyjny abonament na usługi systemu SOPHUS.
 • Wielokrotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu w porównaniu do standardowych obowiązków służbowych pracowników obiektu.
 • Bezprzewodowa transmisja wszystkich obrazów w czasie rzeczywistym do Centrum Operacyjnego SOPHUS niezależnie od ilości użytych urządzeń SOPHUS IMVD i lokalizacji obiektów – w ramach prywatnego APN SOPHUS z pominięciem sieci Internet.
 • Całodobowa i bieżąca obsługa przez wykwalifikowanych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS.
 • Całodobowa ochrona, obserwacja i analiza obiektu.
 • Niezawodność systemu – system nigdy nie jest zmęczony, ani nie ma gorszych dni.
 • Pełna archiwizacja materiałów wideo – możliwość pełnej weryfikacji zdarzeń oraz reakcji na nie.
 • Całkowita niezależność systemu SOPHUS – brak możliwości spoufalania się z pracownikami obiektu i osobami trzecimi.
 • Mobilność urządzeń pod kątem relokacji urządzeń SOPHUS IMVD w zależności od obecnych potrzeb Klienta.
 • Ciągła praca systemu w trudnych warunkach atmosferycznych i lokalizacyjnych.
 • Bezzwłoczna reakcja podczas zaobserwowania ustalonych zdarzeń niepożądanych.
 • Bezpośrednie i bezzwłoczne wsparcie profesjonalnych Grup Interwencyjnych w przypadku zauważenia zdarzeń niepożądanych.
 • Gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji oraz danych z obserwowanych obiektów do wykorzystania w procesach analitycznych.
 • Gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji oraz danych z obserwowanych obiektów do wykorzystania w procesach analitycznych.
 • Tworzenie szczegółowych i precyzyjnych raportów przez Centrum Analiz SOPHUS.
 • Ciągłe doskonalenie jakości usługi poprzez zmiany istniejących procedur w oparciu o zdobyte doświadczenie.
 • Elastyczne wdrażanie zmian mających na celu dostosowywanie systemu do aktualnych wymagań.

Podsumowanie:

Optymalizacja kosztów poprzez wdrożenie systemu SOPHUS, uzupełniającego, bądź zastępującego pracę ludzi na przykładzie obiektów STRABAG POLSKA Sp. z o.o. w drugiej połowie roku 2017.

Na podstawie Obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z drugiej połowy roku 2017, należy wyciągnąć wnioski, że średnie koszty pracy człowieka w sektorze przedsiębiorstw oscylowały na poziomie 6 000 zł miesięcznie (po uwzględnieniu obciążeń ZUS pracodawcy oraz wartości średniej przysługującego urlopu, ale z pominięciem wszystkich innych kosztów np. ubrań roboczych, zwolnień lekarskich etc.). Oznacza to, że średni koszt pracy w przeliczeniu na roboczogodzinę pracy pracownika wynosił w drugiej połowie 2017 roku około 36 zł.

Na podstawie empirycznych danych z 9 wdrożeń systemu SOPHUS w obiektach firmy STRABAG Polska, możliwe było wyliczenie wszystkich kosztów, poniesionych przez Klienta na funkcjonowanie systemu SOPHUS.

Możliwe również było wyliczenie ilości roboczogodzin jakie wypracowaliby pracownicy Klienta zastąpieni przez system SOPHUS.

Z porównania ww. danych wynika, że estymowany średni koszt jednej godziny pracy systemu SOSOPHUS wyniósł 4,58 zł. Oznacza to, że w praca systemu SOPHUS może być niemal 8-krotnie tańsza od pracy ludzi.

Jednocześnie system SOPHUS zagwarantował szereg dodatkowych korzyści, które zostały opisane powyżej, w tym przede wszystkim bezcenną wiedzę.