Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych naszym priorytetem

Sophus Sp. z o.o. informuje, że Państwa zgoda może być cofnięta w każdym czasie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych : iod@sophus.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie są Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza kraje członkowskie UE ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Sophus Sp. z o.o. zapewnia Państwu prawo do informacji, dostępu do danych i przejrzystej komunikacji, prawo żądania sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych i prawo do bycia zapomnianym.

Niniejszy dokument dalej „Polityka Prywatności” określa politykę prywatności firmy SOPHUS Sp. z o.o. z siedzibą w: 42-200 Częstochowa ul. Huculska 40 w Polsce.

Wstęp.

SOPHUS Sp. z o.o. zwana dalej SOPHUS dba o ochronę prywatności Użytkownika. W niniejszej deklaracji podano szczegółowe informacje dotyczące działań, jakie SOPHUS podejmuje, aby chronić dane osobowe Użytkownika, który odwiedza stronę internetową SOPHUS.pl. Opisano w niej dane osobowe, które SOPHUS gromadzi, cele, do których ich SOPHUS używa, oraz możliwości, jakie Użytkownik ma do wyboru, co do sposobu ich użycia. Zostały w niej podane także działania, jakie SOPHUS podejmuje, aby chronić dane osobowe Użytkownika, oraz sposób, w jaki można je przeglądać i korygować. Odwiedzając stronę internetową SOPHUS, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na gromadzenie tych danych i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest SOPHUS.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez serwis zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nasz zbiór danych.

Informacje uzyskane bezpośrednio od Użytkownika:

Na ogół można odwiedzać stronę internetową SOPHUS.pl bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego możemy prosić Użytkownika o podanie danych osobowych w celu udzielenia rzetelnej odpowiedzi na pytanie. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować: szczegóły kontaktu, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail oraz treść wiadomości.

Użytkownik nie ma obowiązku podawania żadnej z tych informacji, ale jeśli tego nie zrobi, SOPHUS może nie być w stanie dostarczyć żądanej usługi lub kompetentnie odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Informacje gromadzone automatycznie.

SOPHUS gromadzi informacje o wizytach Użytkownika na swoich stronach internetowych. Te informacje obejmują: przeglądanie przez Użytkownika strony, ilości przesłanych informacji, kliknięte przez Użytkownika łącza, przeglądane materiały i inne czynności podejmowane na stronie SOPHUS. Na stronach, które Użytkownik odwiedza, podając identyfikator użytkownika, możemy połączyć te informacje z tożsamością Użytkownika, aby ustalić potencjalne zainteresowania Użytkownika z naszymi produktami i usługami. Gromadzimy również pewne standardowe informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika do każdej odwiedzanej strony, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki Użytkownika i znajomość języków, system operacyjny komputera, data i godzina wizyty na stronie oraz strona, z której uzyskano połączenie do naszej strony. Nie łączymy tych informacji z tożsamością Użytkownika.

Nasz sposób użytkowania danych:

Ulepszanie strony internetowej.

Pliki cookies możemy wykorzystać do ulepszania naszej strony internetowej i związanych z nimi produktów systemu SOPHUS, albo do ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej przez eliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub przez dostosowanie naszej strony internetowej do konkretnych preferencji lub zainteresowań Użytkownika.

Komunikacja.

Za zgodą Użytkownika możemy użyć Jego danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej do informowania Go o produktach, usługach oraz podjętych realizacji dostępnych w SOPHUS. Przy gromadzeniu informacji, które mogą być użyte do powiadomienia Użytkownika o naszych produktach i usługach, zawsze stwarzamy możliwość zażądania otrzymywania takich wiadomości. Ponadto każda wysyłana przez nas wiadomość e-mail zawiera łącze odwołania subskrypcji, pozwalające przerwać dostarczanie tego rodzaju wiadomości. Jeśli Użytkownik wybierze odwołanie subskrypcji, w ciągu 10 dni roboczych usuniemy jego nazwisko ze stosownej listy. Użytkownik pragnący uzyskać dostęp do swoich danych osobowych celem ich skorygowania lub usunięcia informacji jakie SOPHUS mógł o nim zebrać, proszony jest o przesłanie stosownego wniosku na adres kontakt@sophus.pl. SOPHUS dokona w takim przypadku żądanych zmian lub jak najszybciej usunie dane użytkownika. SOPHUS nie będzie mógł zastosować się do prośby o usunięcie danych, jeśli będzie ona w konflikcie z zobowiązaniami do zachowania danych.

Nasz sposób użytkowania plików cookies i tzw. web beacons

Cookies są małymi plikami, które są zapisywane przez strony internetowe na dysku twardym komputera Użytkownika lub w pamięci przeglądarki. Możemy je wykorzystać do śledzenia liczby wizyt Użytkownika na naszej stronie, liczby osób odwiedzających stronę, do ustalania i analizowania sposobu wykorzystania naszych stron (łącznie ze skutecznością promocji online), do zapisywania podanych przez Użytkownika informacji jako jego preferencji oraz do zapisywania informacji technicznych przydatnych do współdziałania Użytkownika z naszą stroną internetową. Możemy wykorzystywać pliki cookies sesji (pliki cookies, które są usuwane z chwilą zakończenia sesji przeglądarki Użytkownika) do zapisywania identyfikatora użytkownika, elementów profilu Użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po naszej stronie internetowej (szczególnie w powiązaniu z wyszukiwaniem informacji) oraz innych informacji przydatnych w administrowaniu sesją. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies lub powiadamiała użytkownika, kiedy plik cookie jest umieszczany w komputerze. Jeśli Użytkownik wybierze odrzucanie plików cookies, może nie mieć w pełni dostępu do funkcji strony internetowej. Nasza strona również zawiera obrazy elektroniczne, tzw. web beacons – czasem nazywane jednopikselowymi plikami gif – które pozwalają nam zliczać liczbę użytkowników odwiedzających te strony. Możemy dołączać web beacons w promocyjnych wiadomościach e-mail lub w biuletynach w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i wykorzystane.

Ujawnienie danych osobowych Użytkownika.

Z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków dane osobowe podane przez Użytkownika SOPHUS za pośrednictwem naszej strony internetowej nie będą bez jego zgody udostępniane na zewnątrz firmy SOPHUS ani do jej spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych.

SOPHUS Może ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka czynność jest niezbędna do osiągnięcia zgodności z wymogami prawa lub w postępowaniu sądowym prowadzonym dla nas w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, lub w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego dowolnej osoby.

Bezpieczeństwo danych.

SOPHUS dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Używamy różnych technologii zabezpieczeń i procedur, aby pomóc w ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem. Na przykład dostarczone przez Użytkownika dane osobowe przechowujemy w systemach komputerowych, zlokalizowanych w obiektach, do których dostęp jest ograniczony. Przy logowaniu na naszej stronie, kiedy Użytkownik pobiera unikatowe dla siebie lub swojej firmy informacje lub rozpoczyna transakcję handlową, stosujemy technologie bezpieczeństwa zgodne ze standardem przemysłowym, takie jak protokół Secure Socket Layer (SSL), aby zaszyfrować informacje, które będą przesyłane za pośrednictwem Internetu. W przypadku stron, na których Użytkownik się loguje, zapewnienie bezpieczeństwa hasła Użytkownika i nieujawnianie tych informacji innym jest obowiązkiem Użytkownika. Kiedy Użytkownik porusza się w obrębie strony, na której się loguje, lub przechodzi do innej strony, w której jest używany ten sam mechanizm logowania, sprawdzamy tożsamość Użytkownika za pomocą szyfrowanego pliku cookie umieszczanego w komputerze Użytkownika.

Informacje pochodzące od dzieci.

SOPHUS nie gromadzi rozmyślnie informacji pochodzących od dzieci ani nie adresuje do nich swoich stron internetowych, które gromadzą takie informacje.

Łącza do innych stron.

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron, takie jak kanał YouTube oraz portale społecznościowe SOPHUS i handlowe podmioty stowarzyszone, organizacje zawodowe i rządowe oraz publikacje. Chociaż staramy się umieszczać łącza tylko do stron, które przestrzegają wysokie standardy i poszanowanie prywatności, SOPHUS nie ponosi odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo ani praktyki ochrony prywatności stosowane na innych stronach.

SOPHUS zastrzega prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie poprawek do niniejszej „Polityki prywatności”, w tym w szczególności wynikających ze stałego monitorowania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych.

Egzekwowanie niniejszej deklaracji o ochronie prywatności.

Jeśli Użytkownik posiada pytania dotyczące niniejszej deklaracji lub naszego sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, prosimy wypełnić formularz kontaktowy bądź skontaktować się poprzez wskazany poniżej adres:

Niezwłocznie je rozpatrzymy i będziemy dążyć do znalezienia zadowalającego rozwiązania.

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Waluk

Adres:

SOPHUS Sp. z o.o.
ul. Huculska 40.
42-200 Częstochowa

Telefon:

+48 606 100 666

E-mail:

iod@sophus.pl

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.