Wyzwanie:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie niezależnego systemu obserwacji, analizy i ochrony 6 placów budowy firmy STRABAG realizującej budowę Linii Obwodowej nr 20 w Warszawie
 • Uruchomienie systemu w miejscach trudno dostępnych, w których nie ma możliwości wykorzystania stałego źródła zasilania 230V
 • Przygotowanie planu ochrony oraz procedur reagowania w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych
 • Zbieranie informacji na temat procesów budowlanych w celu ich usprawnienia poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości i poprawę efektywności pracy
 • Wdrażane rozwiązanie ma zastępować dotychczas wykorzystywane tradycyjne służby ochrony obniżając ich koszt o 20% oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzie do zarządzania placami budów

Rozwiązanie:

 • Zamontowano i uruchomiono 16 IMVD (z częściowym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury montażowej w celu obniżenia kosztów montażu).
 • Zamontowano 16 AKUBOX.
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Uruchomiono automaty alarmowe dla Patroli Interwencyjnych.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

… Firma SOPHUS Sp. z o.o. posiada wysokiej jakości sprzęt służący do wideodetekcji, niezbędny do realizacji postawionych przed nią zadań oraz wykwalifikowaną kadrę, która wykazała się dużym profesjonalizmem podczas realizacji zleconych usług. Zastosowanie systemu SOPHUS na w/w Kontrakcie przyczyniło się do zwiększenia jakości usług ochrony placu budowy, ze względu na to, że urządzenia systemu SOPHUS mają większy zasięg, niż ochrona fizyczna. W porównaniu do ochrony fizycznej, system wideodetekcji w naszej ocenie jest rozwiązaniem mniej zawodnym. Ponadto rozwiązanie to pozwoliło obniżyć koszty ponoszone tytułem ochorny placu budowy, gdyż dzierżawa systemu jest rozwiązaniem tańszym, niż usługi świadczone w ramach standardowego modelu ochrony, przy udziale fizycznych pracowników

Mając na względzie powyższe, polecamy firmę SOPHUS Sp. z o.o. jako rzetelnego i niezawodnego we współpracy partnera, a w szczególności proponowane przez nią rozwiązania techniczne w zakresie ochrony i monitoringu wizyjnego.

Marzena Mączyńska
Z-ca Kierwonika Finansowego Kontraktu Dyrekcja Obiektów Mostowych PK / Oddz. DD/Gr. KG

Korzyści:

 • Realne podniesienie poziomu bezpieczeństwa placów budowy STRABAG – niezwłoczna reakcja na wszystkie ustalone zdarzenia niepożądane ze 100% skutecznością i przy całkowitym braku fałszywych alarmów.
 • Permanentna analiza placów budowy pod kątem bezpieczeństwa i efektywności wykonywanej pracy oraz zdarzeń nadzwyczajnych wymagających szczególnej uwagi – optymalizacja procesów budowlanych.
 • Atrakcyjny abonament za usługi systemu SOPHUS obniża koszty do poziomu 50% kosztów standardowego modelu ochrony gwarantując przy tym nieosiągalne dotąd korzyści dodatkowe – SOPHUS zastąpił pracowników ochrony fizycznej obiektów.
 • Outsourcing’owy model współpracy gwarantuje Zleceniodawcy brak kosztów inwestycji oraz utrzymania systemu w sprawności.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie obiektów niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Elastyczne wdrażanie zmian mających na celu dostosowanie systemu do postępu prac budowlanych

Podsumowanie

Wdrożenie systemu SOPHUS zamiast standardowego modelu ochrony doprowadziło do podniesienia poziomu bezpieczeństwa czynnego i biernego obniżając do połowy koszty budżetowe przeznaczone na ochronę. Dodatkowo znacznie usprawniło procesy budowlane udostępniając kierownictwu budowy szereg informacji analitycznych pozwalających na optymalizację prac.

Dowiodło również, że możliwe jest w wielu przypadkach skuteczne zastąpienie ludzi urządzeniami technicznymi