Obiekty strategiczne

Zapewnienie ciągłej obserwacji i analizy obiektom strategicznym dzięki analizie i natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie.

01.

Obserwacja i ochrona obwodowa danego obiektu.

02.

Ścisła współpraca z Pracownikami Ochrony, patrolami Grup Interwencyjnych oraz odpowiednimi służbami.

03.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

04.

Analiza ruchu obiektów według ustalonych kryteriów.

05.

Natychmiastową reakcję w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń.

06.

Możliwość liczenia osób wchodzących/wychodzących do danej strefy.

07.

Wiedzę na temat ilości osób przebywających na terenie obiektu.

08.

Pojawienie się lub zniknięcie obiektu.

09.

Możliwość połączenia systemu SOPHUS z obecnym systemem monitoringu CCTV Klienta.

10.

Możliwość rozróżniania przedmiotów (gabaryty, kolor/barwa).

11.

Pomiar prędkości poruszających się obiektów.

12.

Wyznaczenie ścieżek ruchu.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.